Menü
Zárja be a menüt

Impresszum Adatvédelem és adatkezelés

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PORSCHE HUNGARIA KFT.

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. A Porsche Hungaria Kft. (továbbiakban: Porsche Hungaria) a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jog által megengedett mértékben megilleti a Porsche Hungária-t, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett. 

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a Porsche Hungaria adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait. 

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen tájékoztató szerint. 

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató csak azokra a honlapokra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, amelyeket a Porsche Hungaria üzemeltet, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében, kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és a Porsche Hungaria nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért. 

Rövid összefoglaló 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó gyakorlatunk lényegét. Az összefoglaló után találja a részletes tájékoztatást. 

Személyes adatainak kezelése elkerülhetetlen, amennyiben a Porsche Hungaria-tól kíván gépjárművet vásárolni vagy szolgáltatásokat igénybe venni. Személyes adatai kezelése nélkül nem tudjuk Önt kiszolgálni. Ugyanakkor bizonyos célokra csak akkor használhatjuk fel az Ön adatait, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. Ilyen felhasználás, például, a marketing célú felhasználás. 

A Porsche Hungaria nagyrészt csak az Ön olyan adatait kezeli, amelyeket Ön adott meg a Porsche Hungaria-nak, vagy kisebb részben, amelyeket egy márkakereskedésünknek vagy márkaszervizünknek adott meg. Ez történhet a Porsche Hungaria-val való szerződéskötés során, lehetséges, hogy adatait valamelyik márkakereskedésünk juttatja el hozzánk, vagy olyan esetben, ha Ön hozzájárulását adta egy vagy több marketing célú adatkezeléshez.  

Az egyes adatkezelési esetekben kezelt személyes adatokat, azok forrását, a kezelés célját, jogalapját és időtartamát a jelen tájékoztató végén táblázatban is összefoglaltuk. 

Amennyiben Ön a hozzájárulásán alapuló adatkezelést már nem kívánja azt bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban leírt módokon. Önt ezen kívül is számos jog, megilleti az adataival kapcsolatban, például kérheti adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, és akár még azt is, hogy a Porsche Hungaria más adatkezelőhöz továbbítsa az adatait. 

A Porsche Hungaria nem továbbítja az Ön adatait az Európai Unión kívüli országokba, de bizonyos tevékenységekhez, például marketing akciók lebonyolításához, olyan partnereket vesz igénybe, akik számára feladataik elvégzéséhez szükséges az Ön adatainak átadása. Az ilyen adatfeldolgozók magatartásáért a Porsche Hungaria felelősséget vállal, és mindent megtesz azért, hogy az Ön adatai az adatfeldolgozó partnereknél is biztonságban legyenek. Az egyes adatkezelési esetekben kezelt személyes adatokat, azok forrását, a kezelés célját, jogalapját és időtartamát a jelen tájékoztató végén táblázatban is összefoglaltuk. 

I. Ki lesz az adatkezelő? 

Az adatkezelő a Porsche Hungaria (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 01527, továbbiakban: Adatkezelő), az Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkák vezérképviselete, a Das WeltAuto program hazai szervezője, továbbá ezen márkák hazai márkakereskedői és márkaszerviz hálózatának (továbbiakban: Hálózat) szervezője. 

Elérhetőségeink a következők: 

Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27. 

E-mail cím: adatvedelem(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Kovács Zoltán (e-mail cím: dpo(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu; telefon: +36 1 451 5254). 

II.Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés? 

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy. 

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma - ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is. 

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria nem kezel. 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése. 

III.Hogyan védjük a személyes adatokat? 

A Porsche Hungaria megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed. 

A Porsche Hungaria az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük. 

A fenti elveket a Porsche Hungaria és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Porsche Hungaria gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése a Porsche Hungaria valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait. 

A Porsche Hungaria folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit. 

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős. 

IV.Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk? 

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.  

Amikor Ön a honlapjainkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen tájékoztató VIII. pontja szól. 

 

V.Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat? 

A Porsche Hungaria a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A Porsche Hungaria fenntartja magának a jogot, hogy - a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges. 

VI.Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat? 

A Porsche Hungaria nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Porsche Hungaria-nak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak. 

VI.1. Hatóságoknak való átadás 

A Porsche Hungaria jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például, a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.  

VI.2. Adatátadás a Hálózat tagjainak, a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára 

Amennyiben Ön az általunk forgalmazott új Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművel vagy a Das WeltAuto hálózatban értékesített gépjárművel kapcsolatban érdeklődik vagy valamely gépjárművet online lefoglal honlapjainkon, illetve ilyen gépjárművet vásárol partnereinktől, bizonyos szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk az Hálózat Ön által kiválasztott tagjának, valamint szükség esetén (például a gyári garancia érvényesítése során) a márka szerinti gyártó vállalatnak. Ebben az esetben a márkakereskedés/márkaszerviz, illetve a gyártó vállalat is az Ön adatainak kezelőjévé válik. 

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Porsche Hungaria-n keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást. 

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Porsche Hungaria-n keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, a Porsche Hungaria az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást. 

Assistance szolgáltatás igénybevétele esetén vevőszolgálatunk az Ön Porsche Hungaria-hoz eljuttatott panaszait a panasz kezelése céljából továbbítja a Magyar Autóklubnak. 

VI.3. Átadás adatfeldolgozóknak 

A Porsche Hungaria a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek a Porsche Hungaria megbízásából tevékenykednek.  

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben a Porsche Hungaria felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. 

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.  

Adatfeldolgozó igénybevételére, például, az ügyfél-elégedettség mérés során vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség, Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) kerülhet sor. 

VII.Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek? 

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor, 

(i)      a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, illetve az általunk nyújtott egyes szolgáltatásokat igénybe veszi); 

(ii)     amennyiben a Porsche Hungaria jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés, ügyfél-elégedettség mérés); vagy 

(iii)     ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. 

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti a Porsche Hungaria-t bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére. 

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük. 

VII.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések 

VII.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról 

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely általunk forgalmazott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során az Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni. 

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása. 

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk. 

VII.1.2. Gépjármű-vásárlás/jótállás és garancia 

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk vagy egyedi szerződés keretében gépjárművet kap használatra tőlünk, a gépjármű adásvételi szerződésben, illetve a használatot szabályozó szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt/használt gépjármű adatait kezeljük. 

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás. 

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi/egyéb szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.  

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig kötelesek vagyunk megőrizni. 

VII.1.3. Ügyfélpanaszok kezelése 

Amennyiben Ön műszaki vevőszolgálatunkhoz fordul valamely panasszal, rögzítjük adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai). Amennyiben az Assistance szolgáltatással kapcsolatos panasza van, a panaszt és adatait továbbítjuk a Magyar Autóklubnak 

Az adatkezelés célja a panasz kezelése.  

Az adatok megőrzésének időtartama: a panasz kezeléséhez, illetve a panasszal kapcsolatosan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje. 

VII.1.4. Gyári adatigazolás 

Amennyiben Ön adatigazolási igénnyel (műszaki igazolás, környezetvédelmi besorolásról szóló igazolás, motor-átalakításhoz szükséges igazolás, CoC megfelelőségi nyilatkozat) fordul a Porsche Hungaria-hoz, a Porsche Hungaria beszerzi a megfelelő gyártótól az igazolást. Ennek során műszaki vevőszolgálatunk rögzíti az Ön azonosító és elérhetőségi adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), valamint személyi igazolvány számát, és a gépjárművére vonatkozó adatokat.  

Az adatkezelés célja az adatigazolás beszerzése. 

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év. 

VII.1.5. Gépjármű előjegyzés 

A Volkswagen konszernhez tartozó márkák időről időre lehetőséget biztosíthatnak egyes fejlesztés alatt álló, még nem forgalmazott, de rövidesen forgalmazásra kerülő gépjármű modellek előjegyzésére. Amennyiben Ön az előjegyzés során előjegyzési sorszámot foglal, a sorszám foglalásához és adminisztrációjához kapcsolódóan, továbbá az érintett gépjármű modellel a kapcsolatos lényeges adatok, információk Önnel történő megosztása, valamint az előjegyzett gépjármű modell bemutatását és tájékoztatást szolgáló rendezvényekre, eseményekre szóló meghívás céljából a Porsche Hungaria kezeli az Ön személyes adatait. A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés célja: az előjegyzés alapján felajánlásra kerülő későbbi gépjármű vásárlási lehetőség biztosítása, valamint a fejlesztés alatt álló gépjármű modellel kapcsolatos információk megosztása.  

Az adatok megőrzésérnek időtartama: az előjegyzési díj értékének az Ön részére történő visszatérítését követő 8 év. 

VII.1.5. Online gépjármű foglalás 

A Volkswagen konszernhez tartozó márkák weboldalain Önnek lehetősége van a Porsche Hungaria-nál vagy a márkakereskedői hálózat tagjainál raktári készleten lévő gépjárművek online lefoglalására. Amennyiben Ön online raktári gépjárművet foglal, a foglaláshoz és annak adminisztrációjához kapcsolódóan a Porsche Hungaria kezeli az Ön személyes adatait.  

Abban az esetben, ha Ön a Porsche Hungaria raktári készletén lévő járművet foglalja le, a Porsche Hungaria, illetve az Ön által a foglalás során kiválasztott márkakereskedés a foglalást követően rövidesen felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségein a gépjármű adásvételével kapcsolatos információk egyeztetése és az adásvételi szerződés előkészítése érdekében. A kapcsolatfelvétel, illetve a gépjármű adásvétel lebonyolítása érdekében a Porsche Hungaria a foglalás során megadott személyes adatait továbbítja az Ön által kiválasztott márkakereskedés részére. A továbbított személyes adatok tekintetében a márkakereskedés önálló adatkezelőként fog eljárni. 

Amennyiben Ön a márkakereskedői hálózat valamely tagjának raktári készletén lévő gépjárművet foglal le, a foglalás adminisztrációjához és kezeléséhez kapcsolódóan a Porsche Hungaria lesz az adatkezelő, míg a gépjármű adásvételéhez szükséges kapcsolatfelvétel érdekében személyes adatait a Porsche Hungaria az érintett márkakereskedés részére továbbítja. A továbbított személyes adatok tekintetében a márkakereskedés önálló adatkezelőként fog eljárni.  

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés célja: a gépjármű online foglalásának biztosítása, valamint a gépjármű adásvételéhez szükséges további lépések (pl. kapcsolatfelvétel, szerződés előkészítése) megtétele.   

Az adatok megőrzésérnek időtartama: a foglalást követő 8 év. 

VII.2. Porsche Hungaria érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések 

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre. 

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről. 

VII.2.1. Visszahívási akciók 

A visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria adatbázisaiban nem szerepelnek, a Porsche Hungaria a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait. 

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében. 

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év. 

VII.2.2. Motorcsere 

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt. 

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség. 

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év. 

VII.2.3. Ügyél-elégedettség mérése 

Az új autót vásárlókat, valamint a márkaszerviz-hálózatunkban javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleket időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait cégcsoportunkon belül a márka szerinti gyártónak, amely esetben a gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé. 

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése. 

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap. 

VII.2.4. Szerződésen kívüli károkozás  

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím). 

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése. 

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb. 

VII.2.5. Bírság továbbszámlázása, hatósági megkeresés 

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ebben az esetben az ehhez szükséges, a bérleti szerződés megkötése, illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak. 

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése. 

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni. 

Amennyiben az Ön gépjármű használatával összefüggésben hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Porsche Hungaria-t, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve) a hatóságnak átadjuk. 

VII.2.6. Kiemelt ügyfelek, partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak szóló exkluzív megkeresések 

A Porsche Hungaria kiemelten fontos meglévő és esetleges jövőbeli ügyfeleinek és üzleti partnereinek üzleti vezetőivel, kapcsolattartóival időről időre kapcsolatba léphet egyes üzleti vagy közéleti eseményekre szóló meghívásuk érdekében. Az ilyen megkeresések érdekében az érintett meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek és üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait (név, cím, telefonszám, munkahely, beosztás/pozíció) kezeljük.  

Az adatkezelés indoka: a meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek, üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak megkeresése exkluzív eseményekre, rendezvényekre történő meghívás érdekében.  

Az adatok megőrzésének időtartama: fennálló üzleti kapcsolat esetén az, ügyfélkapcsolat időtartama, valamint ennek megszűnését követően legfeljebb 1 év, reménybeli üzleti kapcsolat esetén az első kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 5 év. 

VII.2.7. Rendezvényeken készített fénykép- és videofelvételek 

A Porsche Hungaria által szervezett egyes rendezvényeken (pl. az évente megrendezett Volkswagen találkozón) fénykép- és videofelvételeket készít. A rendezvényeken készített fénykép- és videófelvételeket a Porsche Hungaria megőrzi, és nyomtatott kiadványokban és/vagy a Porsche Hungaria online felületein közzéteszi.  

Az adatkezelés célja a Porsche Hungaria arculatának és brandjének, ismertségének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása. Kezelt személyes adatok köre: az érintett képmása és hangja. 

A személyes adatok megőrzésének ideje: az érintett tiltakozásáig.  

VII.2.8. Szerződéses kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése 

A Porsche Hungaria az üzleti partnereivel kötött szerződésben, illetve annak teljesítése során megadott kapcsolattartók személyes adatait (tipikusan: név, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail, munkahelyi telefonszám) kezeli.  

Az adatkezelés célja a szerződés végrehajtása: a Porsche Hungaria a szerződéses partner által a szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag a Porsche Hungaria és a szerződéses partner közötti könnyített kapcsolatfenntartás érdekében, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja fel.  

A személyes adatok megőrzésének ideje: a fenti cél megvalósulásáig, de legfeljebb a partnerrel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 évig (amelyik a rövidebb). 

VII.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések 

A Porsche Hungaria az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult. 

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy a Porsche Hungaria 

a.)     az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse; 

b.)     az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra); 

c.)     a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa; 

d.)     az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon; 

e.)     az érintettek Porsche Hungaria-nál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával; 

f.)      az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson. 

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel. 

VII.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás 

A Porsche Hungaria az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről a Porsche Hungaria-nál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása. 

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról. 

VII.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek 

Amennyiben az érintett hozzájárul a Porsche Hungaria adatkezeléséhez az új termékek, központi szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, a Porsche Hungaria érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja. 

VII.3.4. Piackutatás 

A Porsche Hungaria külön és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag érintett fogyasztói szokásainak megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. A Porsche Hungaria a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el a Porsche Hungaria. 

VII.3.5. Tesztvezetés 

Tesztvezetésre jelentkezés esetén rögzítjük az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét, és ezeket az adatokat továbbítjuk az Ön által megjelölt márkakereskedésünkhöz. 

Amennyiben Ön a Porsche Hungaria-tól vesz át gépjárművet tesztvezetésre, az Ön fenti adatain kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen tájékoztató VII.2.5. pontját). 

VII.3.6. Nyereményjáték 

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén a Porsche Hungaria a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában a Porsche Hungaria a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. A Porsche Hungaria a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.VII.3.7. Jótékonysági akciók 

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat a Porsche Hungaria egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli. 

VII.3.8. Gépjármű előjegyzéshez kapcsolódó várólista 

A VII.1.5. pont szerinti gépjármű előjegyzés esetén a Porsche Hungaria lehetőséget biztosíthat arra, hogy az előjegyzésre bocsátott gépjármű mennyiség kimerülését követően az érdeklődők az esetleges visszalépések során felszabaduló mennyiséget később előjegyezhessék. Az érdeklődőkről ilyen esetben feliratkozhatnak az adott gépjárműmodell előjegyzéséhez kapcsolódó várólistára, a feliratkozáskor megadott személyes adatokat a Porsche Hungaria kizárólag a várólista nyilvántartása, valamint az érintetteknek az előjegyzés lehetőségének megnyílásáról történő értesítése érdekében kezeli.  

A várólista regisztrációhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatokat a Porsche Hungaria az előjegyzés lezárultát követő 90 napon belül törli.  

VIII.Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak? 

Weboldalaink automatikusan gyűjtenek adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát. 

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit - és a benne foglalt információt - vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat. 

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken. 

IX.Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait? 

A kezelt adatokat a Porsche Hungaria illetékes munkavállalói, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges. 

X.Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai? 

Az érintett bármikor jogosult: 

a.)     tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, 

b.)     kérni személyes adatai helyesbítését, 

c.)     kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni), 

d.)     kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását), 

e.)     kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság). 

Az érintett a Porsche Hungaria kapcsolattartójához intézett, az adatvedelem(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu, illetve a 1139 Budapest, Fáy u. 27. alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait. 

Az érintett tájékoztatást kérhet a Porsche Hungaria-tól a személyes adatai kezeléséről. A Porsche Hungaria 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a Porsche Hungaria-hoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik. 

Az érintett kérelmezheti a Porsche Hungaria-nál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A Porsche Hungaria a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet. 

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A Porsche Hungaria a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a Porsche Hungaria a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet. 

Az érintett írásban vagy más módon kérheti a Porsche Hungaria-tól, hogy a Porsche Hungaria által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A Porsche Hungaria a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti. 

XI.Mit tegyen, ha panasza van? 

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Porsche Hungaria adatvédelmi tisztviselőjénél. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei az alábbiak: Kovács Zoltán (email cím: dpo(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu, telefon: +36 1 451 5254). Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet. 

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Porsche Hungaria vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat(kwfat)naih(kwfdot)hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket). 

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a Porsche Hungaria-hoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a Porsche Hungaria az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.  

2021. március 

Porsche Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről  

Verzió: 2021/GDPR06 

Hoppá!
Úgy tűnik, hogy böngészője nem naprakész. Talán webhelyünk nem működik optimálisan. A legtöbb böngésző (de az MS Internet Explorer 11 vagy annál régebbi nem) továbbra is jól működik.

Javasoljuk, hogy frissítse a böngészőt!
A legújabb verzió biztosítja a jó élményt bárhol az interneten.

Köszönjük látogatását és jó szórakozást,
Az Ön Volkswagen csapata